Corona update 1 december 2021

Vanaf zondag 28 november 2021 gelden strengere coronamaatregelen: sportclubs moeten hun deuren sluiten tussen 17:00 – 5:00. In dit bericht lees je alles over de activiteiten in december.

Geplande activiteiten

Competitie

Wedstrijden worden in principe gespeeld daar waar mogelijk. Alle DVS thuiswedstrijden vinden plaats op zaterdag vanaf 12:30 in Sporthal Hoograven. Dit geldt voor jeugd en senioren. Uitwedstrijden die voor 14:30 starten gaan door.
Training jeugd

-> Op vrijdag kunnen de jeugdleden vervroegd en verkort spelen. BadMINIton is van 15:30-16:15 en de beginners trainen van 16:15-17:00. Locatie Hart van Noord.

-> Op zaterdag kunnen de jeugdleden trainen zoals ze geweld zijn. De eerste groep start 12:30 en de tweede groep 13:30. Locatie Sporthal Hoograven. Let op: op zaterdag 11 december vindt de training éénmalig plaats in sporthal Hart van Noord, Kanaleneiland.

-> Competitiespelers van de woensdag zijn welkom om onderling of met senioren partijen te spelen op zondag vanaf 10:00 ’s morgens. Tussen 10 en 11 kan dit onder begeleiding van een jeugdtrainer. Het is hiervoor verplicht een reservering via de kalender te maken. Reserveringen kunnen één week van te voren gemaakt worden.
Training senioren

Er vinden geen seniorentrainingen plaats in december.
Vrijspelen senioren

Er is ruimte om vrij te spelen op zondag vanaf 10:00 ’s morgens. Je kunt steeds kiezen tussen een blok van 1,5 uur. Hiervoor is het noodzakelijk om een reservering te maken via de kalender. Reserveringen kunnen één week van te voren gemaakt worden. Let op: de activiteiten op zondag 12 en 19 december vinden plaats in een andere sporthal! Dubbelcheck de locatie!

Gecancelde activiteiten

Alle activiteiten na 17:00 zijn gecanceld. Ook het DVS Kerstdiner en het ouder-kind oliebollentoernooi gaan dit jaar niet door.

Coronamaatregelen

De huidige coronamaatregelen gelden nog steeds. Dit betekent geen publiek, spelers van 18+ een geldige QR-code moeten laten zien en er buiten de baan anderhalve meter afstand gehouden wordt. Bij elke activiteit is een bestuurslid aanwezig voor de coördinatie en eventuele vragen.

Corona update 1 december 2021

Strict corona measurements apply from Sunday 28 November 2021: sports clubs are closed between 5 PM and 5 AM. In this message you can read everything about the December activities at DVS.

Planned activities

Competition

Matches are in principle played where possible. All DVS home matches take place on Saturday from 12:30 pm in Sporthal Hoograven. This applies to youth and seniors. Out matches that start before 2:30 PM will continue.
Training youth

-> On Fridays, the youth members have shorter and earlier time tables. BadMINIton is from 3:30-4:15 PM and the beginners train from 4:15-5:00 PM. Location Hart van Noord.

-> On Saturdays, the youth members train as usual. The first group starts 12:30 and the second group 1:30 PM. Location Sports hall Hoograven. Please note: on Saturday December 11th, the training will take place in sports hall Hart van Noord, Kanaleneiland.

-> Competition players from the Wednesday are welcome for social play with each other or with seniors on Sunday from 10 AM in the morning. Between 10 and 11 this is possible under the supervision of a youth trainer. It is mandatory to make a reservation via the calendar. Reservations can be made one week in advance.
Training seniors

No senior trainings will take place in December.
Social play seniors

Social play is possible on Sundays from 10 AM in the morning. You can choose between blocks of 1.5 hours. It is necessary to make a reservation via the calendar. Reservations can be made one week in advance. Please note: the activities on Sunday 12th and 19th December will take place in a different sports hall! Double check the location!

Cancelled activities

All activities from 5 PM on are cancelled. This includes the DVS Christmast diner and the parent-child Oliebollen tournament.

Corona measures

The current corona measures still apply. This means no public, players aged 18+ must show a valid QR code and keeping distance of one and a half meters outside the court. A board member is present at each activity for coordination and questions.