Uitnodiging ledenvergadering

Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de ledenvergadering op maandag 20 mei 2019 om 20:00 in Hart van Hoograven (’t Goylaan 77, eerste verdieping).

De agenda ziet er als volgt uit:

 • Opening en mededelingen
 • Goedkeuring notulen ledenvergadering van 4 juni 2018
 • Jaarverslag 2018-2019
 • Terugkoppelingen:
  • Evaluatie Jongeren Badminton Kaart
 • Voorstellen:
  • Voorstel vaststelling beleidsplan 2019-2024
  • Voorstel wijziging uitgangspunten teamindeling
  • Voorstel handhaven speel- en trainingsschema
 • Financiën:
  • Verslag kascommissie
  • Behandeling resultatenrekening en balans 2018-2019
  • Behandeling en goedkeuring begroting 2019-2020 i.c.m. vaststellen contributie 2019/2020
 • Bestuur en organisatie:
  • Prioriteiten bestuur komend seizoen
  • Verkiezing bestuur (kandidaten kunnen zich tot aan de vergadering melden)
  • Verkiezing kascontrolecommissie
 • Vragen van leden

Geen badminton

Er is deze avond geen gelegenheid om te badmintonnen. De inloop is vanaf 19:30 uur. De vereniging zorgt voor koffie, thee en een drankje. Het bestuur roept alle leden op om er bij te zijn! Je hebt deze ledenvergadering veel invloed op de koers van de vereniging.